Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Challenges of Automatic Speech Recognition for medical interviews - research for Polish language, Procedia Computer Science, Vol. 225 (2023), Proceedings of the 27th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2023, Elsevier 2023

Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Zastosowanie automatycznego rozpoznawania mowy w transkrypcji wywiadów medycznych – porównanie silników ASR dla języka polskiego, [in:] Mołdoch-Mendoń I., Kalbarczyk K. (eds.), Innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2023

Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Automatyczne rozpoznawanie mowy potocznej na potrzeby wywiadów medycznych, [in:] Knosala R. (ed.), Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

Kuligowska K., Repka A., Sagimbayeva N., Text Mining w przeciwdziałaniu dezinformacji: bezpieczeństwo poznawcze człowieka, [in:] Szymczyk P., Kozłowska J. (eds.), Edukacja a społeczeństwo – interdyscyplinarna analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022

Kuligowska K., Kowalczuk B., Pseudo-labeling with transformers for improving Question Answering systems, Procedia Computer Science, Vol. 192 (2021), Proceedings of the 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2021, Elsevier 2021

Stachura P., Kuligowska K., Multi-criteria analysis of urban policy for sustainable development decision-making: A case study for Warsaw city, Poland, Procedia Computer Science, Vol. 192 (2021), Proceedings of the 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2021, Elsevier 2021

Stachura P., Kuligowska K., Managing development of creative city system: coworking, [in:] Przygoda M., Misevic P., Machrafi M. (eds.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 48th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Managerial Issues in Modern Business", Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Warsaw 2019

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Managing Development of Speech Recognition Systems: Performance Issues, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Wady i ograniczenia systemów rozpoznawania mowy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 49/2018, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Speech synthesis systems: disadvantages and limitations, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 7(2.28)(2018), Science Publishing Corporation, SPC 2018

Stachura P., Kuligowska K., Coworking - geneza zjawiska i perspektywy rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Rojek A., Automated translation systems: faults and constraints, [in:] Kubiak B. F., Maślankowski J. (eds.), Information Management in Practice, Gdańsk University Press, Sopot 2015

Kuligowska K., Commercial chatbot: performance evaluation, usability metrics, and quality standards of embodied conversational agents, Professionals Center for Business Research , Volume 2 – Feb 2015 (02), Alkhaer Publications, Manchester 2015

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining in Practice: Exploring Patterns in Text Collections of Remote Work Job Offers, Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics, nr 4 (30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Kuligowska K., Polska konwersacyjna sztuczna inteligencja - 10 lat rozwoju rynku wirtualnych doradców, internal report, Department of Information Systems and Economic Analysis, Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Warszawa 2013

Kuligowska K., Lasek M., Piwowarska M., Potoczna M., Text Mining Applications in E-marketing: Analysis of Cooking Recipe Texts, [in:] Siemieniuk N., Michalczuk G. (eds.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Kuligowska K., Lasek M., Virtual assistants support customer relations and business processes, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Sopot 2011 | [presentation slides]

Kuligowska K., Lasek M., Eksploracja danych tekstowych (Text Mining) w przedsiębiorstwie, [w:] Bojar W. (red.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą - Studia i Materiały, nr 13, Bydgoszcz 2008

Kuligowska K., Lasek M., Wirtualny asystent - sztuczna inteligencja w statystyce?, Wiadomości Statystyczne - Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12 (559), Warszawa 2007

Kuligowska K., Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci, Ekonomia - Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 18, Warszawa 2007

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining applications in business, [in:] Kiełtyka L. (ed.), Multimedia in Business, WSEiP, Kielce 2006

Kuligowska K., Lasek M., Intelligent Agents in the Human-Computer Interaction, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2005 | [presentation slides]

Kuligowska K., Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym, master's thesis, Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Warszawa 2004