Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Challenges of Automatic Speech Recognition for medical interviews - research for Polish language, Procedia Computer Science, Vol. 225 (2023), Proceedings of the 27th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2023, Elsevier 2023

Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Zastosowanie automatycznego rozpoznawania mowy w transkrypcji wywiadów medycznych – porównanie silników ASR dla języka polskiego, [w:] Mołdoch-Mendoń I., Kalbarczyk K. (red.), Innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych – wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2023

Kuligowska K., Stanusch M., Koniew M., Automatyczne rozpoznawanie mowy potocznej na potrzeby wywiadów medycznych, [w:] Knosala R. (red.), Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 5, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023

Kuligowska K., Repka A., Sagimbayeva N., Text Mining w przeciwdziałaniu dezinformacji: bezpieczeństwo poznawcze człowieka, [w:] Szymczyk P., Kozłowska J. (red.), Edukacja a społeczeństwo – interdyscyplinarna analiza wybranych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022

Kuligowska K., Kowalczuk B., Pseudo-labeling with transformers for improving Question Answering systems, Procedia Computer Science, Vol. 192 (2021), Proceedings of the 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2021, Elsevier 2021

Stachura P., Kuligowska K., Multi-criteria analysis of urban policy for sustainable development decision-making: A case study for Warsaw city, Poland, Procedia Computer Science, Vol. 192 (2021), Proceedings of the 25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems KES2021, Elsevier 2021

Stachura P., Kuligowska K., Managing development of creative city system: coworking, [in:] Przygoda M., Misevic P., Machrafi M. (eds.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 48th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Managerial Issues in Modern Business", Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Warsaw 2019

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Managing Development of Speech Recognition Systems: Performance Issues, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Wady i ograniczenia systemów rozpoznawania mowy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 49/2018, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Włodarz A., Speech synthesis systems: disadvantages and limitations, International Journal of Engineering and Technology, Vol. 7(2.28)(2018), Science Publishing Corporation, SPC 2018

Stachura P., Kuligowska K., Coworking - geneza zjawiska i perspektywy rozwoju, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 52, No 2 (2018), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018

Kuligowska K., Kisielewicz P., Rojek A., Automated translation systems: faults and constraints, [in:] Kubiak B. F., Maślankowski J. (eds.), Information Management in Practice, Gdańsk University Press, Sopot 2015

Kuligowska K., Commercial chatbot: performance evaluation, usability metrics, and quality standards of embodied conversational agents, Professionals Center for Business Research , Volume 2 – Feb 2015 (02), Alkhaer Publications, Manchester 2015

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining in Practice: Exploring Patterns in Text Collections of Remote Work Job Offers, Informatyka Ekonomiczna - Business Informatics, nr 4 (30), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Kuligowska K., Polska konwersacyjna sztuczna inteligencja - 10 lat rozwoju rynku wirtualnych doradców, raport wewnętrzny, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Kuligowska K., Lasek M., Piwowarska M., Potoczna M., Text Mining Applications in E-marketing: Analysis of Cooking Recipe Texts, [w:] Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012

Kuligowska K., Lasek M., Virtual assistants support customer relations and business processes, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Sopot 2011 | [prezentacja multimedialna]

Kuligowska K., Lasek M., Eksploracja danych tekstowych (Text Mining) w przedsiębiorstwie, [w:] Bojar W. (red.), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą - Studia i Materiały, nr 13, Bydgoszcz 2008

Kuligowska K., Lasek M., Wirtualny asystent - sztuczna inteligencja w statystyce?, Wiadomości Statystyczne - Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 12 (559), Warszawa 2007

Kuligowska K., Zastosowanie inteligentnych agentów w aplikacjach handlu elektronicznego: wirtualni asystenci, Ekonomia - Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 18, Warszawa 2007

Kuligowska K., Lasek M., Text Mining applications in business, [in:] Kiełtyka L. (ed.), Multimedia in Business, WSEiP, Kielce 2006

Kuligowska K., Lasek M., Intelligent Agents in the Human-Computer Interaction, [in:] Kubiak B. F., Korowicki A. (eds.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2005 | [prezentacja multimedialna]

Kuligowska K., Wirtualni asystenci w handlu elektronicznym, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004